بررسی اثربخشی آموزش گروهی مهارت تعزیه خوانی بر کاهش مشکلات رفتاری دانش آموزان پسر ابتدایی pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی اثربخشی آموزش گروهی مهارت تعزیه خوانی بر کاهش مشکلات رفتاری دانش آموزان پسر ابتدایی pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی اثربخشی آموزش گروهی مهارت تعزیه خوانی بر کاهش مشکلات رفتاری دانش آموزان پسر ابتدایی pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی اثربخشی آموزش گروهی مهارت تعزیه خوانی بر کاهش مشکلات رفتاری دانش آموزان پسر ابتدایی pdf،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی اثربخشی آموزش گروهی مهارت تعزیه خوانی بر کاهش مشکلات رفتاری دانش آموزان پسر ابتدایی pdf :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي، مطالعات اجتماعي و فرهنگي

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش گروهی مهارت تعزیه خوانی بر کاهش مشکلات رفتاری دانش آموزان پسر ابتدایی pdfاست. این پژوهش یک مطالعه نیمه آزمایشی با گروه کنترل است که جامعه آماری آن را کلیه دانش آموزان پسر ابتدایی استانچهارمحال و بختیاری در سال 95-1394 تشکیل می دادند. حجم نمونه پژوهش 32 نفر دانش آموز پسر پایه پنجم و ششم ابتدایی بود که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب و به صورت تصادفی 16 نفر در گروه آزمایش و 16 نفر در گروه کنترلجایگزین گردیدند. از پرسشنامه مشکلات رفتاری (CBCL) به عنوان ابزار غربالگری استفاده گردید. سپس برنامه آموزش گروهیمهارت تعزیه خوانی به مدت ده جلسه یک و نیم ساعته بر روی اعضای گروه آزمایشی اجرا شد. پس از پایان مداخله درمانیپس آزمون از هر دو گروه اخذ گردید. نتایج آزمون t مستقل نشان داد که بین میانگین نمرات مشکلات رفتاری دو گروه در مرحلهپیش و پس آزمون تفاوت معنی دار وجود دارد (P<0/001) و نتیجه آموزش گروهی مهارت تعزیه خوانی برکاهش مشکلاترفتاری دانش آموزان پسر ابتدایی موثر است.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید