بررسی امکان جایگزینی آرد دانه کنجد به جای بخشی از آرد ماهی در تغذیه ماهی قزل آلای رنگین کمان pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی امکان جایگزینی آرد دانه کنجد به جای بخشی از آرد ماهی در تغذیه ماهی قزل آلای رنگین کمان pdf دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی امکان جایگزینی آرد دانه کنجد به جای بخشی از آرد ماهی در تغذیه ماهی قزل آلای رنگین کمان pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی امکان جایگزینی آرد دانه کنجد به جای بخشی از آرد ماهی در تغذیه ماهی قزل آلای رنگین کمان pdf،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی امکان جایگزینی آرد دانه کنجد به جای بخشی از آرد ماهی در تغذیه ماهی قزل آلای رنگین کمان pdf :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس ملي کشاورزي و توسعه

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

ماهی قزل آلای رنگین کمان، عمده ترین ماهی سردآبی پرورشی ایران است و جیره هایی که باعث بهبود کیفیت ماهی و هم چنین رشدبیشتر آن گردند، بسیار حائز اهمیت می باشند. در این تحقیق 360 عدد ماهی قزل آلای رنگین کمان با میانگین وزن اولیه 04 / 0 ± 100گرم در 4 تیمار، با 3 تکرار به مدت 120 روز، درصد های متفاوت از دانه کنجد را به جای بخشی از آرد ماهی دریافت نمودند. دانه کنجددر 3 تیمار به نسبت 15 ، 20 ، 25 درصد به جای آرد ماهی همراه جیره شاهد در قالب طرح کاملاً غیر انتخابی استفاده شد. بالاترینمیانگین افزایش وزن 0/08 ± 281/5 گرم، افزایش طول 0/01 ± 27/5 سانتی متر، ضریب رشد ویژه 0/01 ± 1/45 ، ضریب سودمندیپروتئین 0/01± 2/09 و بهترین میزان ضریب تبدیل غذائی 0/01 ± 1/4 در تیمار 3 بود. کم ترین میانگین افزایش وزن 0/04 ± 245 گرمافزایش طول 0/01 ± 26/5 سانتی متر، ضریب رشد ویژه 0/04 ± 1/2 ، ضریب سودمندی پروتئین 0/04 ± 1/45 و بالاترین میزان ضریبتبدیل غذائی 0/04 ± 1/9 در جیره شاهد بود. نتایج بدست آمده، بیانگر اختلاف معنی دار بین تیمار ها و شاهد بود (p<0/001). جایگزینی آرد دانه کنجد، سبب بهبود شاخص های رشد و عملکرد ماهی قزل آلای رنگین کمان گردید. این نتایج نشان دادند که دانه کنجد میتواند جایگزین مناسبی به جای بخشی از آرد ماهی در جیره های قزل آلای رنگین کمان گردد.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید