شناسایی و اولویتبندی عوامل کلیدی موفقیت در پیادهسازی سیستم مدیریت دانش در بانک حمکت ایرانیان موردمطالعه: استان تهران pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 شناسایی و اولویتبندی عوامل کلیدی موفقیت در پیادهسازی سیستم مدیریت دانش در بانک حمکت ایرانیان موردمطالعه: استان تهران pdf دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد شناسایی و اولویتبندی عوامل کلیدی موفقیت در پیادهسازی سیستم مدیریت دانش در بانک حمکت ایرانیان موردمطالعه: استان تهران pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي شناسایی و اولویتبندی عوامل کلیدی موفقیت در پیادهسازی سیستم مدیریت دانش در بانک حمکت ایرانیان موردمطالعه: استان تهران pdf،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن شناسایی و اولویتبندی عوامل کلیدی موفقیت در پیادهسازی سیستم مدیریت دانش در بانک حمکت ایرانیان موردمطالعه: استان تهران pdf :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس سالانه مديريت و اقتصاد کسب و کار

تعداد صفحات : 22

چکیده مقاله:

این مقاله به دنبال شناسایی و اولویتبندی عوامل کلیدی موفقیت در پیادهسازی مدیریت دانش در بانک حکمت ایرانیان میباشد.لذا در این پژوهش عوامل کلیدی موفقیت در پیادهسازی مدیریت دانش شناسایی شدند و سپس برای هریک از عواملشاخصهایی تعریف شدند. با استفاده از روش تحلیل عامل اکتشافی ابعاد و شاخصهای بدست آمده مورد آزمون قرار گرفت و در آخر ابعاد اصلی و عوامل آن استخراج شدند. جمعآوری اطلاعات و داده در این پژوهش با استفاده از دو روش کتابخانهای و میدانی انجام گرفت. در روش میدانی از پرسشنامه استفاده شده که روایی و پایایی آن با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ سنجیدهشد. همچنین در این پژوهش بهمنظور تجزیهوتحلیل داده از نرمافزار SPSS نسخه 22 استفاده شده است. یافتههای این پژوهش نشان میدهد که برای موفقیت در پیادهسازی مدیریت دانش باید به 7 بعد اصلی)توسعه منابع انسانی، فرهنگ مشارکتی، مشارکت افراد، راهبرد دانایی محور، زیرساختهای سیستمهای اطلاعاتی، ارزیابی، انتقال دانش و الگوسازی( توجه نمود. یافتههای این پژوهش همچنین نشان میدهد که برای طراحی و استقرار سیستم مدیریت دانش باید بر تربیت اعضای دانشگر)دایره تحقیقات(، توسعه فرهنگ سیستم دانش، مشارکت صاحبنظران در تولید، انتقال و ارزیابی دانش همت گماشت

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید