مدلسازی و بررسی رفتار قابهای بتن آرمه با میانقابهای آجری تحت اثر بارهای لرزهای pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مدلسازی و بررسی رفتار قابهای بتن آرمه با میانقابهای آجری تحت اثر بارهای لرزهای pdf دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مدلسازی و بررسی رفتار قابهای بتن آرمه با میانقابهای آجری تحت اثر بارهای لرزهای pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مدلسازی و بررسی رفتار قابهای بتن آرمه با میانقابهای آجری تحت اثر بارهای لرزهای pdf،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مدلسازی و بررسی رفتار قابهای بتن آرمه با میانقابهای آجری تحت اثر بارهای لرزهای pdf :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي علوم و مهندسي

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

در ایران معمولاً ساختمانها را بدون در نظر گرفتن اثرات میانقابهای آجری در رفتار لرزهای سازهها، طراحی میکنند. مشاهدات تجربی در زلزلههای گذشته نشان دهنده این واقعیت است که وجود میانقابها باعث افزایش سختی جانبی شده و درنتیجه سازه دارایپاسخ متفاوتی به تحریکات زمین خواهد بود. تنها توصیه آئین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله در این زمینه کاهش پریود سازه به میزان 22 درصد میباشد، بدیهی است که با توجه به تعداد قابهای میان پر، نوع میانقاب و نحوه آرایش آنها، این توصیه برای همه حالتهای گوناگون درست نمیباشد، بلکه باید با در نظر گرفتن عملکرد واقعی قابهای میان پر در هر حالت ضوابط خاص خود را ارائهنمود. در این پایاننامه، پس از بررسی ضابطه ارائه شده آئین نامه 2022 در مورد ساختمانهای با جداگرهای میانقابی به ارزیابی رفتار لرزهای دو نمونه سازه بتنی طراحی شده، مطابق با آئین نامههای آبا و 2022 پرداخته شده است. با استفاده از تحلیلهای استاتیکی و دینامیکی غیرخطی، و با مدلسازی میانقابها برای تحلیل، هر یک از این سازهها در حالتهای، سازه دارای میانقاب، و سازه بدونمیانقاب، مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتهاند. نتایج بدست آمده نشان میدهد که نمیتوان تاثیر میانقابهای آجری را بر رفتار لرزهای سازههای بتنی نادیده گرفت، بلکه با توجه به نحوه آرایش میانقابها، جنس آنها و سختی قابهای میان پر، در هر حالت، با توجه به رفتار متفاوت سازه، باید نکات خاصی را در هنگام تحلیل و طراحی مورد توجه قرار داد.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید