بایگانی | آوریل 2017

شما در حال مرور بایگانی‌های وب‌گاه براساس تاریخ هستید.

بررسی و تحلیل ساختار و خصوصیات عمده اقتصادی در بافت فرسوده باقرشهر pdf

 بررسی و تحلیل ساختار و خصوصیات عمده اقتصادی در بافت فرسوده باقرشهر pdf دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی و تحلیل ساختار و خصوصیات عمده اقتصادی در بافت فرسوده باقرشهر pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد […]

مقاله بهبود سرعت یک روش مسیریابی ربات متحرک با شناخت همزمان مکان و نقشه pdf

 مقاله بهبود سرعت یک روش مسیریابی ربات متحرک با شناخت همزمان مکان و نقشه pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بهبود سرعت یک روش مسیریابی ربات متحرک با شناخت همزمان مکان و نقشه pdf  کاملا فرمت بندی و […]

مقاله بررسی اثرات پیاده سازی سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) و سیستم تصمیم یار (DSS) در بهبود فرآیند تصمیم گیری مدیران pdf

 مقاله بررسی اثرات پیاده سازی سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) و سیستم تصمیم یار (DSS) در بهبود فرآیند تصمیم گیری مدیران pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی اثرات پیاده سازی سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) و سیستم تصمیم یار […]

بررسی و امکان سنجی چگونگی استفاده از بام سبز در اقلیم اصفهان pdf

 بررسی و امکان سنجی چگونگی استفاده از بام سبز در اقلیم اصفهان pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی و امکان سنجی چگونگی استفاده از بام سبز در اقلیم اصفهان pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد […]

مقاله ارزیابی پتانسیل ژنوتیپ های مختلف گلرنگ تحت سطوح متفاوت نیتروژن و آهن درکرمان pdf

 مقاله ارزیابی پتانسیل ژنوتیپ های مختلف گلرنگ تحت سطوح متفاوت نیتروژن و آهن درکرمان pdf دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله ارزیابی پتانسیل ژنوتیپ های مختلف گلرنگ تحت سطوح متفاوت نیتروژن و آهن درکرمان pdf  کاملا فرمت بندی و […]

مقاله بکارگیری تحلیل های داده کاوی مکان محور در شناسایی و اندازه گیری روند تغییرات تقاضای خدمات امدادی در سطح شهر pdf

 مقاله بکارگیری تحلیل های داده کاوی مکان محور در شناسایی و اندازه گیری روند تغییرات تقاضای خدمات امدادی در سطح شهر pdf دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بکارگیری تحلیل های داده کاوی مکان محور در شناسایی و اندازه […]

ارائه پیشنهادی جدید جهت ارزیابی معماری نرم افزار pdf

 ارائه پیشنهادی جدید جهت ارزیابی معماری نرم افزار pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد ارائه پیشنهادی جدید جهت ارزیابی معماری نرم افزار pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. توجه : […]

ارایه یک الگوریتم مسیریابی تخمین گر تناوب مبتنی بر روابط اجتماعی برای شبکه های تحمل پذیر تاخیر pdf

 ارایه یک الگوریتم مسیریابی تخمین گر تناوب مبتنی بر روابط اجتماعی برای شبکه های تحمل پذیر تاخیر pdf دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد ارایه یک الگوریتم مسیریابی تخمین گر تناوب مبتنی بر روابط اجتماعی برای شبکه های تحمل پذیر […]

مقاله تهیه،شناسایی و بررسی کاتالیزورهای با پایه 10 AlدرHMS در فرآیند هیدروکراکینگ pdf

 مقاله تهیه،شناسایی و بررسی کاتالیزورهای با پایه 10 AlدرHMS در فرآیند هیدروکراکینگ pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله تهیه،شناسایی و بررسی کاتالیزورهای با پایه 10 AlدرHMS در فرآیند هیدروکراکینگ pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد […]

مقاله عوامل خانوادگی موثر بر فرار دختران pdf

 مقاله عوامل خانوادگی موثر بر فرار دختران pdf دارای 70 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله عوامل خانوادگی موثر بر فرار دختران pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز […]