متفرقه

مقاله بررسی مدل های کسب و کار pdf

 مقاله بررسی مدل های کسب و کار pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی مدل های کسب و کار pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز […]

مقاله معماری در اقلیم سرد استان لرستان با تاکید بر توسعه پایدار نمونه:روستای تنگ لره pdf

 مقاله معماری در اقلیم سرد استان لرستان با تاکید بر توسعه پایدار نمونه:روستای تنگ لره pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله معماری در اقلیم سرد استان لرستان با تاکید بر توسعه پایدار نمونه:روستای تنگ لره pdf  کاملا فرمت […]

مقاله روش های بیوتکنولوژیکی جایگزین سموم شیمیایی مبارزه با علف های هرز pdf

 مقاله روش های بیوتکنولوژیکی جایگزین سموم شیمیایی مبارزه با علف های هرز pdf دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله روش های بیوتکنولوژیکی جایگزین سموم شیمیایی مبارزه با علف های هرز pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد […]

مقاله Interaction of Cu (II) 5در(Hexadecyl pyridyniumدر4درyl)در10, 15, 20درtris (Butyl Pyridyniumدر4درyl) Porphyrin with anionic surfactant pdf

 مقاله Interaction of Cu (II) 5در(Hexadecyl pyridyniumدر4درyl)در10, 15, 20درtris (Butyl Pyridyniumدر4درyl) Porphyrin with anionic surfactant pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله Interaction of Cu (II) 5در(Hexadecyl pyridyniumدر4درyl)در10, 15, 20درtris (Butyl Pyridyniumدر4درyl) Porphyrin with anionic surfactant pdf  کاملا فرمت […]

مقاله اندازه گیری مزیت نسبی محصولات پلی اتیلنی pdf

 مقاله اندازه گیری مزیت نسبی محصولات پلی اتیلنی pdf دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله اندازه گیری مزیت نسبی محصولات پلی اتیلنی pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه […]

مقاله اثر فاز نسبی بر ویژگیهای اپتیکی گذرای یک سیستم اتمی ? شکل با دو زیر تراز پائینی pdf

 مقاله اثر فاز نسبی بر ویژگیهای اپتیکی گذرای یک سیستم اتمی ? شکل با دو زیر تراز پائینی pdf دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله اثر فاز نسبی بر ویژگیهای اپتیکی گذرای یک سیستم اتمی ? شکل با دو […]

مقاله معماری نرم افزار درروشهای توسعه ی چابک pdf

 مقاله معماری نرم افزار درروشهای توسعه ی چابک pdf دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله معماری نرم افزار درروشهای توسعه ی چابک pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه […]

مقاله مطالعه محیط دیرینه مرجانهای تورنزین پسین در جنوب غربی دامغان pdf

 مقاله مطالعه محیط دیرینه مرجانهای تورنزین پسین در جنوب غربی دامغان pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله مطالعه محیط دیرینه مرجانهای تورنزین پسین در جنوب غربی دامغان pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و […]

مقاله شناسایی عوامل اقتصادی و اجتماعی توسعه مدیریت مشارکتی آبیاری و ارائه راهکارهای لازم؛مطالعه موردی شبکه آبیاری دشت میاندربند کرمانشاه pdf

 مقاله شناسایی عوامل اقتصادی و اجتماعی توسعه مدیریت مشارکتی آبیاری و ارائه راهکارهای لازم؛مطالعه موردی شبکه آبیاری دشت میاندربند کرمانشاه pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله شناسایی عوامل اقتصادی و اجتماعی توسعه مدیریت مشارکتی آبیاری و ارائه راهکارهای […]

مقاله ارزیابی روش های زمین آماری در بازسازی داده های بارش سالانه (مطالعه موردی: استان کرمان) pdf

 مقاله ارزیابی روش های زمین آماری در بازسازی داده های بارش سالانه (مطالعه موردی: استان کرمان) pdf دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله ارزیابی روش های زمین آماری در بازسازی داده های بارش سالانه (مطالعه موردی: استان کرمان) pdf  […]