بررسی نقش انعطافپذیری منابع انسانی بر رفتار شهروندی سازمانی مورد مطالعه کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهر تهران pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی نقش انعطافپذیری منابع انسانی بر رفتار شهروندی سازمانی مورد مطالعه کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهر تهران pdf دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی نقش انعطافپذیری منابع انسانی بر رفتار شهروندی سازمانی مورد مطالعه کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهر تهران pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی نقش انعطافپذیری منابع انسانی بر رفتار شهروندی سازمانی مورد مطالعه کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهر تهران pdf،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی نقش انعطافپذیری منابع انسانی بر رفتار شهروندی سازمانی مورد مطالعه کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهر تهران pdf :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس جامع علوم مديريت و حسابداري

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

سرمایه انسانی نه سرمایه فیزیکی و نه سرمایه مالی محسوب میشود، بلکه سرمایه انسانی به عنوان دانش، مهارت، خلاقیت وسلامت فرد در سازمان است. امروزه انعطافپذیری منابع انسانی به ضرورت انکارناپذیر در محیط نامطمین و پویای امروزیتبدیل شده است که به سازمان قابلیت واکنش مناسب در برابر تغییرات سریع محیطی را میدهد. در این تحقیق به انعطاف- پذیری وظیفهای، مهارتی و رفتاری مبتنی بر تقسیم بندی رایت و اسنل) 1998 ( به عنوان انعطافپذیری منابع انسانی و تاثیرآن بر رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی شهر تهران، پرداخته شده است. حجم جامعه برابر با 290 و نمونه بر اساس روش تصادفی ساده 165 نفر میباشد. ابزار گرآوری اطلاعات پرسشنامه بوده که بین کارکنان سازمان تامین اجتماعی بهصورت میدانی توزیع و جمعآوری شده، و نرخ بازگشت پرسشنامهها 97 درصد بوده است. نتایج تحقیق براساس آزمون معادلات ساختاری نشان میدهد که تمامی ضرایب مسیر معنیدار هستند، بنابراین، تمام فرضیهها تحقیق تایید میشوند. یافته-های تحقیق نشان میدهد که از بین ابعاد انعطافپذیری منابع انسانی، انعطافپذیری رفتاری، مهارتی و وظیفهای به ترتیب بیشترین اثر را بر رفتار شهروندی سازمانی دارد

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید