اثربخشی روش آموزشی درمانی بازسازی شناختی برسلامت روان امدادگران بازگشته از مناطق زلزله زده pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 اثربخشی روش آموزشی درمانی بازسازی شناختی برسلامت روان امدادگران بازگشته از مناطق زلزله زده pdf دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اثربخشی روش آموزشی درمانی بازسازی شناختی برسلامت روان امدادگران بازگشته از مناطق زلزله زده pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي اثربخشی روش آموزشی درمانی بازسازی شناختی برسلامت روان امدادگران بازگشته از مناطق زلزله زده pdf،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن اثربخشی روش آموزشی درمانی بازسازی شناختی برسلامت روان امدادگران بازگشته از مناطق زلزله زده pdf :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در مديريت، اقتصاد و علوم انساني

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

از آن جا که امدادگران قربانیان خاموش حوادث می باشندو درسوانح وحوادث تحت فشارهای روانی بی شماری قرار می گیرندوبه همین خاطر دررابطه با کار روانشناختی با امدادگران فجایع یکی از روش های اصلی،روش تبادل روانشناختی است.تبادل روانشناختی توسط روانشناس درحمایت از امدادگران فاجعه به کار می رود.درواقعه نوعی راهبرد مداخله دربحران است که شامل کمک به امدادگران برای برون ریزی وتخلیه عواطف ناسازگار،به هنجار ساختن احساسات آن ها وشناسایی فشارهای پس ازضربه می باشد.بنابراین هدف پژوهش حاضر تدوین و تعیین اثر بخشی روش آموزشی بازسازی شناختی بر سلامت روان امدادگران بازگشته از مناطق زلزله زده استان بوشهر در فروردین 1392 بوده از این تعداد 30 نفر از امدادگرانی که تمایل داشتند بعنوان نمونه انتخاب شدند 15 نفر بعنوان گروه آموزشی 15 نفر بعنوان گروه کنترل طرح پژوهش ازنوع پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترلبود. ابزار پژوهشی آزمون سلامت عمومی GHQ-28 و می باشد. مداخله آموزشی طی 12 جلسه 90 دقیقه ای به روش بازسازی شناختی بروی گروه آزمایشی اجراگردید. جهت تجزیه و تحلیل داده هااز آزمون آماری کوواریانس چند متغییره استفاده شد. نتایج نشان دادکه آموزش بازسازی شناختی موجب ارتقای سلامت روانشناختی و همچنین باعث کاهش بیماری های جسمانی ، اضطراب و بی خوابی وافسردگی امدادگران بازگشته ازمناطق زلزله زده گشته است. با بررسی های به عمل آمده ازتحلیل فرضیه ها می توان گفت :برنامه آموزشی بازسازی شناختی برسلامت روان شناختی امدادگران تا ثیر مثبت داشته است.چراکه اختلالات روانی امدادگرانی که مورد آموزش بازسازی شناختی قرار گرفته اندکاهش یافته است

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید